چهارشنبه یکم دی ۱۳۸۹

نمونه سوال قانون كار

«« نمونه سوالات تشريحي قانون كار»»

1-    حقوق را تعریف کرده و مثال بزنید .

2-    حقوق موضوعی را تعریف کنید .

3-    حقوق فردی را تعریف کنید .

4-    علم حقوق به چند دسته تقسیم می شود ؟

5-    حقوق عمومی را تعریف کنید .

6-     حقوق داخلی به چند دسته تقسیم می شود ؟ نام ببرید .

7-    حقوق عمومی شامل چند دسته است ؟ نام ببرید .

8-    حقوق اساسی را تعریف کنید .

9-    حقوق اداری را تعریف کنید .

10-  حقوق جزا را تعریف کنید .

11-  حقوق مالی را تعریف کنید .

12-  آیین دادرسی کیفری را تعریف کنید .

13-  آیین دادرسی مدنی را تعریف کنید .

14-  حقوق داخلی خصوصی ، شامل چند دسته است ؟ نام ببرید

15-  حقوق بین الملل عمومی را تعریف کنید .

16-حقوق کارفرما را تعریف کنید .

17-  حقوق خصوصی را تعریف کنید .

18-  حقوق خصوصی به چند دسته تقسیم می شود ؟ نام ببرید .

19-  حقوق مدنی را تعریف کنید

20-  حقوق تجارت را تعریف کنید

21-  مهمترین رشته حقوق خصوصی کدام است ؟

22-  حقوق بین المللی خصوصی را تعریف کنید .

23-  دیدگاه اسلام را درباره جایگاه و ارزش کار توضیح دهید .

24-  تاثیر متقابل کار و آموزش را توضیح دهید .

25-  منابع داخلی حقوق کار ایران نام ببرید .

26-مهم ترین منبع حقوق کار ایران چیست ؟

27-  منظور از رویه قضایی چیست ؟

28-  منظور از پیمان دسته جمعی کار چیست ؟

29-  پیمان دسته جمعی کار در چه صورتی معتبر و قابل اجراست؟

30-  منابع خارجی (بین المللی) حقوق کار را نام ببرید .

31-مهم ترین مصوبات سازمان بین المللی کار به چه صورتهایی ارائه می شود و محتوای آنها چیست ؟

32-اهداف و دلایل عمده برای تاسیس سازمان بین المللی کار را بیان کنید .

33-چه تفاوتی بین مقوله نامه و توصیه نامه وجود دارد ؟ توضیح دهید .

34-سازمان بین المللی کار دارای چند رکن است ؟ نام ببرید .

35-هیات مدیره سازمان بین المللی کار از چه گروههایی تشکیل شده است و برای چه مدت و از هر گروه چند عضو انتخاب می شوند ؟

36-محل دبیرخانه سازمان بین المللی کار کجاست و چه وظایفی را به عهده دارد؟

37-    حقوق کار را تعریف کنید .

38-    منظور از کار تابع چیست ؟

39-    خود اشتغالی چیست ؟ و چه ویژگی دارد ؟

40-    تعریف کارگر را طبق ماده 2 قانون کار بنویسید .

41-    به چه دلایلی کارگاههای خانوادگی از مقررات قانون کار خارج شده اند ؟

42-    چه کسانی به طور موقت از اجرای قسمتی از مقررات قانون کار معاف می شوند ؟

43-    تعریف کارفرما را طبق ماده 3 قانون کار بنویسید .

44-    منظور از شخص حقیقی چیست ؟

45-    منظور از شخص حقوقی چیست ؟

46-اشخاص حقوقی به چند دسته تقسیم می شوند ؟ توضیح دهید .

47- نماینده کارفرما کیست ؟

48- تعریف کارگاه را طبق ماده 4 قانون کار بنویسید .

49- مشخصات کارگاه را طبق ماده 4 قانون کار توضیح دهید .

50- ماده 12 قانون کار اصل تدوام کارگاه را چگونه بیان کرده است ؟

51- چه افرادی به طور کلی و دائمی از شمول مقررات قانون کار معاف شده اند ؟

52- چه افرادی از شمول قسمتی از قانون کار به طور دائم معاف گردیده اند ؟

53- قرارداد کار را تعریف کنید .

54- ارکان قرارداد کار را بنویسید .

55- قرارداد کار عقد معوض است به معنی چیست؟

56-منظور از قرارداد کار از عقود شخصی است چیست؟

57-اشکال قرارداد کار نام ببرید.

58-به چه دلایلی از قرارداد شفاهی کار استفاده می شود ؟

59-طبق ماده 10 قانون کار قرارداد کار کتبی در چند نسخه تهیه می شود و در اختیار چه کسانی قرار می گیرد ؟

60-چرا قرارداد کتبی کار بر قرارداد  شفاهی کار برتری دارد ؟

61-قرارداد کار از نظر مدت زمان یا موضوع قرارداد به چند دسته تقسیم می شود ؟

62-شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار را بنویسید .

63-منظور از اهلیت چیست؟

64-اشکال فقدان اهلیت را بنویسید با ذکر مثال .

65-چه نکاتی در محتوای قرارداد کار باید ذکر کرد؟

66- منظور از تعلیق قرارداد کار را بنویسید.

67-موارد تعلیق قرارداد کار را بنویسید.

68-بیماری کارگر را به عنوان یکی از موارد تعلیق قرارداد کار توضیح دهید.

69-بارداری زنان کارگر به عنوان یکی از موارد تعلیق قرارداد کار توضیح دهید.

70-   انجام خدمت زیر پرچم کارگر به عنوان یکی از موارد تعلیق قرارداد کار را توضیح دهید.

71-   استفاده از مرخصی تحصیلی و مرخصی بدون حقوق به عنوان یکی از موارد تعلیق قرارداد کار را توضیح دهید.

72-   توقیف کارگر را به عنوان یکی از موارد تعلیق قرارداد کار توضیح دهید.

73-   دلایل تعطیلی کارگاه به طور موقت را بنویسید. با ذکر مثال

74-   موارد تعلیق قرارداد را به طور عمده به چند دسته تقسیم می شود .

75-   راههای خاتمه قرارداد کار که خارج از اراده طرفین قرارداد می باشد را نام ببرید .

76-احکام فوت کارگر را به عنوان یکی از راههای خاتمه قرارداد کار بنویسید.

77-    اگر خاتمه قرارداد کار به علت کاهش توانایی جسمی و فکری کارگر باشد . حق سنوات کارگر به چه صورت پرداخت می شود؟

78-    راههای خاتمه کار که ناشی از اراده و خواست طرفین قرارداد می باشد را نام ببرید.

79-    متداول ترین روش فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما چیست؟

80-    واژه استعفا را تعریف کنید.

81-    منظور از ترک کار چیست؟

82-    تفاوت ترک کار با غیبت را بنویسید.

83-    برای رسدگی به اختلافات ناشی از روابط کار چه نکات مهمی باید مورد توجه قرار دارد؟

84-    در چه مواردی مراجع حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارند ؟

85-    مراحل رسیدگی به اختلافات فردی را بنویسید.

86-هیات تشخیص از چه افرادی تشکیل شده است؟

87-    وظایف هیات تشخیص را بنویسید.

88-    چگونگی رسیدگی هیات تشخیص به اختلافات فردی را توضیح دهید.

89-    هیات حل اختلاف استان از چه افرادی تشکیل شده است؟

90-    در صورتی که هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهد رای صادره چیست ؟

91-  در صورتی که هیات حل اختلاف اخراج کارگر را موجه تشخیص دهد رای صادره چیست؟

92-  در صورتی که هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهد و کارگر حاضر به برگشت کار نباشد چگونه رای می دهد .

93- مراحل رسیدگی به اختلافات جمعی را بنویسید.

94- منظور از مذاکرات دسته جمعی چیست؟

95- مشخصات پیمان دسته جمعی را بویسید .

96-پیمان دسته جمعی کار در چه صورتی از نظر قانونی معتبر است؟

97-       در پیمان دسته جمعی کار به چه نکاتی باید توجه داشت ؟

98-       منظور از حق السعی چیست؟

99-       مزد را طبق ماده 35 قانون کار تعریف کنید .

100-  مزد بر حسب نوع آن به چند دسته تقسیم می شود ؟ توضیح دهید .

101-  تقسیم بندی مزد بر حسب قدرت خرید کارگران را بنویسید .

102-  مزد از نظر چگونگی پرداخت و تعیین آن به چند دسته تقسیم می شود ؟

103-  منظور از مزد ساعتی چیست ؟

104-  منظور از کارمزد چیست ؟

105-  کارمزد ساعتی را تعریف کنید ؟

106-   مزد اضافی به چه صورتهایی پرداخت می شود ؟

107-  پاداش را تعریف کنید .(با ذكر مثال )

108-  انعام را تعریف کنید .(با ذكر مثال )

109-  میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور بر اساس چه ضوابطی تعیین می شود ؟

110-  در زمینه حداقل مزد به چه نکاتی باید توجه داشت ؟

111-  در چه صورتی کار فرما می تواند از مزد کارگر برداشت کند؟

112-  اگر کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد برداشت از مزد وی مشروط به رعایت چه شروطی می باشد ؟

113-  طبق ماده 51 قانون کار ایران ساعت چگونه تعریف شده است ؟

114-  ساعات کار در کارهای سخت و زیان آور به چه صورت می باشد ؟

115-  ساعات کار در کارهای نوبتی به چه صورت می باشد ؟

116-   منظور از کار متناوب چیست ؟ و ساعات کار آن به چه صورت می باشد ؟

117-  در شرایط عادی ارجاع اضافی به کارگر با چه شرایطی مجاز می باشد ؟

118-  در شرایط غیر عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با چه شرایطی مجاز می باشد ؟

119-  ارجاع کار اضافی به چه کارگرانی ممنوع است ؟

120-  کار نوبتی را تعریف کنید .

121- نوبتهای کار نوبتی به چه صورتهایی می باشد ؟

122- از نظر زمان و ساعات انجام کار ، کار به چه صورتهایی انجام می شود ؟

123- مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد جمعاً چه مدت می باشد ؟

124- هر کارگر حداکثر چند روز از مرخصی استحقاقی سالانه خود را می تواند ذخیره کند؟

125- برابر ماده 71 مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر در چه مواردی محاسبه و پرداخت می گردد؟

126- مرخصی برای انجام فریضه حج واجب به چه صورت می باشد ؟

127-مدت مرخصی موردی چند روز می باشد و کارگران در چه مواردی حق استفاده از مرخصی موردی را دارند ؟

128-  کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند مدت مرخصی استحقاقی آنها به چه صورت می باشد

129- کارگر نوجوان به چه کسی گفته می شود؟

130- در مورد شرایط کار کودکان و نوجوانان چه مقررات و ضوابط خاصی در قانون کار پیش بینی شده است ؟

131- در مورد شرایط کار زنان چه مقررات و ضوابط کار پیش بینی شده است ؟

132- چگونه زنان کارگر می توانند از کمک هزینه بارداری استفاده کنند؟

133- فرجه شیردادن برای کارگران زن به چه صورت می باشد ؟

134- ساعت کار در کارهای سخت و زیان آور به چه صورت می باشد ؟

135- وظیفه شورای عالی حفاظت فنی چیست ؟

136- اعضای شورای عالی حفاظت فنی از چه افرادی تشکیل شده است ؟

137- مسئولیت کارفرمایان در قبال احداث کارگاه جدید و توسعه آن چیست ؟

138- وظایف کارفرمایان در اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار را بیان کنید .

139- وظایف کارفرمایان درباره آزمایش دستگاه ها و ابزار و لوازم کار را بیان کنید .

140- طبق ماده 91 وظایف کارفرمایان در رابطه با تامین وسایل حفاظتی و بهداشتی برای کارگران چیست ؟

141- مسئول اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار در محیط کارگاه به عهده چه کسی می باشد ؟

142- علت تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه چیست ؟

143- کمیته حفاظت فنی کارگاه با عضویت چه افرادی تشکیل می گردد؟

144- مهم ترین وظایف کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه را بنویسید .

145- وظایف اداره کل بازرسی کار در وزارت کار را بنویسید .

146- مهمترین وظایف و اختیارات بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای را بیان کنید .

147- در قانون کار ایران برای ایجاد و گسترش مراکز کارآموزی در سطوح مختلف مهارت ، چه راههایی پیش بینی شده است ؟

148-  با توجه به استقرار صنایع در نقاط مختلف کشور و بر حسب نیاز وزارت کار به چه ترتیب به ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی در سطوح مختلف مهارت اقدام می نماید ؟

149-  طبق ماده 112 قانون کار کارآموز به چه کسی گفته می شود ؟

150-  مهم ترین نکاتی که در قرارداد کارآموزی باید ذکر شود را بنویسید .

151-  اهداف همکاری وزارت کار با دیگر سازمانها در زمینه اشتغال چیست ؟

152-  شرایط اشتغال بیگانگان طبق قانون کار ایران به چه صورت می باشد ؟

153-  وزارت کار با توجه به چه شرایطی نسبت به صدور پروانه کار برای اتباع بیگانه اقدام می کند ؟

154-  منظور از تشکیل اتحادیه ها و انجمن های صنفی و یا سندیکا چیست ؟

155-  علت تاسیس انجمن ها ی اسلامی را بنویسید .

156-انجمن های صنفی کارگران و کارفرمایان برابر 131 قانون کار به چه منظور تشکیل می گردد؟

157-  بر اساس اصل 104 قانون اساسی شوراهای اسلامی کار به چه منظور تشکیل گردیده است ؟

158-  شوراهای اسلامی کار از چه افرادی تشکیل شده است ؟

159-  وظایف و اختیارات شورای اسلامی کار را بنویسید .

160-هدف از ارائه خدمات رفاهی به کارگران را شرح دهید .

161-یکی از مهم ترین سازمانهای کشور را که در جهت تامین خدمات رفاهی به کارگران فعالیت می نماید . با ذکر برخی از فعالیتها ی آن بنویسید .

162-برخی از خدمات رفاهی کارگران را نام ببرید .

163-شورای عالی کار از چه افرادی تشکیل شده است ؟

164-محل دبیرخانه دائمی شورای عالی کار کجا است ؟

165-مسئول دبیرخانه دائمی شورای عالی کار به پیشنهاد چه کسی انتخاب می گردد؟

 

 

 

نوشته شده توسط فریبا علیان در 11:37 |  لینک ثابت   •